Cardinalrealty Groupcom

Gặp Gỡ Các Giám Đốc Điều Hành Của Chúng Tôi

Hal Hanstein, Chủ tịch/Tổng Giám Đốc Điều Hành của Cardinal Realty Group. Hal đã hoạt động trong Bất Động Sản Thương Mại từ năm 1982, thành lập Cardinal Realty Group vào năm 2004, và đã quản lý, cho thuê, và bán văn phòng, bán lẻ, công nghiệp, đầu tư, khu dân cư và bất động sản thương mại. Hal có bằng Thạc sĩ Quản lý Bất động sản tại Đại học Webster và là một Thành Viên Đầu Tư Thương Mại Được Chứng Nhận (CCIM), Tốt nghiệp Viện Bất động sản (GRI), và từng là thành viên hội đồng quản trị trong của St. Louis CCIM Chapter. Hal cũng từng là Chủ tịch của Phòng Thương mại Webster Groves đồng thời là Nhân Vật Kinh Doanh của Năm tại Thành phố Webster Groves năm 2000. Phương châm bất động sản của Hal là “chưa xem là chưa biết là chưa bán được!”

play youtube,
xnxx,
xvideos,
porn,
sex việt,
Phim sex,
tiktok download,
Free Music,
Basketballhoop,
porno,
Who Won The Army Navy Game 2022,
Seatgeek Promo Codes,
play youtube,
xnxx,
xvideos,
porn,
sex việt,
Phim sex,
tiktok download,
Free Music,
Basketballhoop,
porno,
Who Won The Army Navy Game 2022,
Seatgeek Promo Codes,
play youtube,
xnxx,
xvideos,
porn,
sex việt,
Phim sex,
tiktok download,
Free Music,
Basketballhoop,
porno,
Who Won The Army Navy Game 2022,
Seatgeek Promo Codes,
Exit mobile version